BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİ

Bireysel Emeklilik Sistemi nedir?

Bireysel Emeklilik Sistemi, kişilerin aktif çalışma yaşamları süresince yaptıkları tasarrufları uzun vadeli yatırıma yönlendirerek emeklilik dönemlerinde, yaşam standartlarını koruyabilecekleri bir gelir elde etmelerini sağlayan özel bir emeklilik sistemidir. Kişiler bu sisteme gönüllü katılarak, sosyal güvenlik sisteminin sağladığı emeklilik gelirine ek bir gelir sağlayabilmektedir.

Sistem ne zaman başladı?

Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu 28 Mart 2001 tarihinde kabul edilmiş, 7 Nisan 2001 tarih ve 24366 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. Kanun, yayımı tarihinden 6 ay sonra 7 Ekim 2001 tarihinde yürürlüğe girmiştir. 27 Ekim 2003 tarihinde ilk emeklilik planlarının tasdiki ile emeklilik şirketleri faaliyete başlamıştır.

Bireysel Emeklilik Sistemi’nin amacı nedir?

Bireysel Emeklilik Sistemi’nin amaçları özetle şu şekilde sıralanabilir:

 • Bireylerin emekliliğe yönelik tasarruflarının yatırıma yönlendirilmesi ile emeklilik döneminde ek bir gelir sağlanarak refah düzeylerinin yükseltmek,
 • Ekonomiye uzun vadeli kaynak yaratmak,
 • İstihdamı artırmak,
 • Ekonomik kalkınmaya katkıda bulunmak

Bireysel Emeklilik Sistemi’ne katılım zorunlu mu?

4632 sayılı Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunun (Kanun) EK 2 nci ve Geçici 2 nci maddeleri kapsamında açılan sözleşmeler hariç sistem gönüllü katılım esasına dayalıdır.

İşyeri bazlı emeklilik planlarına yönelik bir uygulama olan otomatik katılımda çalışanların sisteme katılımı zorunlu olsa da çalışanların istediği zaman sistemden ayrılma hakkı mevcuttur.

Sisteme katılabilmek için Sosyal Güvenlik Kurumu’na bağlı olmak ya da çalışıyor olmak gerekli mi?

Sosyal Güvenlik Kurumu’na bağlı olsa da, olmasa da bireysel emeklilik sistemine dahil olunabilir.

Bireysel Emeklilik Sistemi, Sosyal Güvenlik Kurumu’ndaki gibi sağlık vb. hizmetler de sunuyor mu?

Bireysel Emeklilik Sistemi; katkı paylarının/tasarrufların toplanması, değerlendirilmesi ve kişiye toplu para ya da maaş ödenmesi esasına dayanmaktadır. Bu sistem, Sosyal Güvenlik Kurumu’nda mevcut olan sağlık hizmetleri veya diğer hizmetleri sunmamaktadır.

Bireysel Emeklilik Sistemi’ne katıldıktan sonra sosyal güvenlik sistemindeki haklarım geçerliliğini kaybeder mi?

Hayır. Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan kaynaklanan haklar devam edecektir. Bu arada Bireysel Emeklilik Sistemi’ne katkı payı ödeyerek ikinci bir emeklilik geliri elde etmek mümkündür.

Bireysel Emeklilik Sistemi’ne girdiğimde halen prim ödediğim Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan çıkmalı mıyım?

Bireysel Emeklilik Sistemi’ne giren katılımcının Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan çıkması söz konusu değildir. Bireysel Emeklilik Sistemi, zorunlu sosyal güvenlik sisteminin alternatifi değil, tamamlayıcısıdır.

Sosyal Güvenlik Kurumu’ndaki emeklilik haklarımı bireysel emeklilik hesabıma aktarabilir miyim?

Katılımcıların Bireysel Emeklilik Sistemi’nde geçirdikleri süreyle, sosyal güvenlik sisteminde geçirdiği sürenin ilişkisi bulunmamaktadır. Sosyal Güvenlik Kurumu’ndaki emeklilik hakları, bireysel emeklilik hesabına aktarılamaz.

Bireysel Emeklilik Sistemi güvenli midir?

Şirketlerin emeklilik faaliyetleri Hazine Müsteşarlığı’nın; şirketin fonlarına, portföy yöneticilerine ve saklayıcılara ilişkin hesap ve işlemleri Sermaye Piyasası Kurulu’nun (SPK) denetimine tabidir. Şirketin yılsonu mali tabloları bağımsız denetim kuruluşları tarafından denetlenirken fonların hesap ve işlemleri ayrıca yılda en az bir defa bağımsız dış denetime tabidir.

Bireysel Emeklilik Sistemi’nin güvenli ve etkin biçimde işletilmesini sağlamak, katılımcıların hak ve menfaatlerini korumak amacıyla emeklilik şirketlerinin faaliyetleri Hazine Müsteşarlığı’nın günlük gözetimine tabidir. Hazine Müsteşarlığı bu görevin yürütülmesini teminen Emeklilik Gözetim Merkezi’ni görevlendirmiştir.

Birikimlerim güvende mi? Emeklilik şirketi finansal sıkıntıya düşerse ne olur?

Bireysel Emeklilik Sistemi’nde ödenen katkı paylarıyla alınan emeklilik yatırım fonu varlıkları Takasbank’ta saklanmaktadır. Emeklilik şirketi varlıkları ile emeklilik yatırım fonu varlıkları ayrıdır. 4632 sayılı Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu 17. maddesi uyarınca fon malvarlığı rehnedilemez, portföye ilişkin olarak yapılan işlemler haricinde teminat gösterilemez, üçüncü şahıslar tarafından haczettirilemez ve iflas masasına dahil edilemez. Aynı Kanun’un 14. maddesinde şirketin mali bünyesinin, katılımcıların hak ve menfaatlerini tehlikeye sokabilecek düzeyde zayıfladığının ve şirketin mali durumunun düzeltilmesine imkan bulunmadığının tespit edilmesi halinde Hazine Müsteşarlığı’nın bağlı olduğu bakanlık tarafından uygulanabilecek muhtemel yaptırımlar belirtilmiştir.

Bireysel Emeklilik Sistemi’nde vefat teminatı var mıdır?

Hayır, Bireysel Emeklilik Sistemi’nde vefat teminatı bulunmamaktadır. Ancak katılımcının sözleşme süresi içinde vefat etmesi durumunda, birikimleri ve devlet katkısı hesabındaki tutarın tümü, 22/11/2001 tarihli ve 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu hükümleri saklı kalmak kaydıyla varsa emeklilik sözleşmesinde belirtilen lehdarlara ya da kanuni varislere ödenir.

Kısa vadeli birikim yapmak istiyorum, emeklilik sistemine girmem avantajlı olur mu?

Bireysel Emeklilik Sistemi, uzun vadeli bir yatırım ve tasarruf sistemidir. Sistemden erken ayrılma durumunda, emeklilik hakkı kazanarak ayrılma durumuyla karşılaştırıldığında daha yüksek oranda stopaj kesintisi uygulanmaktadır. Bununla birlikte, devlet katkı sistemi dahilinde, katılımcıların hesaplarına aktarılacak devlet katkısı hesabındaki tutarların tamamına hak kazanmak, vefat ve maluliyet durumları dışında ancak emeklilik hakkı kazanmakla mümkün olabilecektir.

Ayrıca sözleşme kapsamında öngörülmüşse, 5 yıldan önce sistemden ayrılma durumunda katılımcının birikimlerinden giriş aidatının ertelenmiş bölümü indirilebilecektir.

Bireysel Emeklilik Sistemi’nde ne gibi risklerle karşı karşıya kalabilirim?

Bireysel Emeklilik Sistemi’ne yatırılan katkı payları katılımcıların tercih ettiği emeklilik yatırım fonlarında değerlendirilmektedir. Tercih edilen fonların içerdikleri varlıkların kazanç ya da kayıpları katılımcıların birikimlerini belirlemektedir. Örneğin, hisse senedi ağırlıklı bir emeklilik fonuna yatırım yapılması ve borsanın değer kaybetmesi durumunda, katılımcıların fonları da portföylerinde yer alan hisse senetlerine bağlı olarak değer kaybedebilir. Bu da katılımcıların birikimlerine yansır. Ancak alınacak riski belirlemek her zaman katılımcıların elindedir. Katılımcılar güvenli yatırım için daha az getiriye razı olup daha az risk içeren fonlara ağırlık verebilir veya daha fazla risk alarak daha fazla getiri sağlama ihtimali olan fonları seçebilir. Ayrıca katılımcılar fon dağılımı değişikliği hakkını kullanarak birikimlerinin dahil olduğu fonları değiştirebilirler.

SİSTEME KATILIM ve EMEKLİLİK SÖZLEŞMESİ

Emeklilik sözleşmesi nedir?

Emeklilik sözleşmesi, emeklilik şirketi nezdinde bireysel emeklilik hesabı açılması, hesaba katkı payı ödenmesi, ödenen katkı paylarının tercih edilen fonlarda yatırıma yönlendirilmesi ve hesapta biriken paraların hak sahiplerine ödenmesine ilişkin esas ve usuller ile tarafların bu kapsamdaki diğer hak ve yükümlülüklerini düzenleyen sözleşmedir.

Kaç tür emeklilik sözleşmesi vardır? Sözleşmenin tarafları kimlerdir?

Emeklilik sözleşmesi bireysel veya grup emeklilik sözleşmesi olarak yapılabilir. Grup emeklilik sözleşmesi, gruba bağlı bireysel veya işveren grup emeklilik sözleşmesi olarak düzenlenir.

 • Bireysel emeklilik sözleşmesi: Bireysel emeklilik planına bağlı olarak şirket ile katılımcının taraf olarak yer aldığı bir sözleşmedir.
 • Gruba bağlı bireysel emeklilik sözleşmesi;
 • a) Kanunun Ek 2 nci ve Geçici 2 nci maddeleri kapsamında şirket ile işverenin düzenlediği sözleşmesi,
 • b) Bir grup emeklilik planına bağlı olarak düzenlenen ve şirket ile katılımcının taraf olarak yer aldığı emeklilik sözleşmesi
 • c) Katılımcılardan bizzat veya yetkili organları vasıtasıyla onay alan sponsorun katılımcılar adına katkı payı ödediği veya katkı payının ödenmesine aracılık ettiği ve katılımcılar adına sponsor ile şirketin taraf olarak yer aldığı emeklilik sözleşmesi kategorilerinde düzenlenebilir.
 • İşveren grup emeklilik sözleşmesi: Bir istihdam ilişkisine dayalı olarak bir işveren ile şirket arasında imzalanan ve katılımcı adına işveren tarafından katkı payı ödenen bir sözleşmedir.

Sözleşme almak için nereye başvurmam gerekiyor?

Emeklilik şirketleri ile irtibata geçilerek lisanslı bir bireysel emeklilik aracısı ile yüz yüze görüşerek ya da çağrı merkezi ve WEB sitesi aracılığı ile sözleşme alınabilmektedir.

WEB sitesinden ya da çağrı merkezinden sözleşme satın alabilir miyim?

Müsteşarlıkça uygun görülen sözleşme türleri, emeklilik planları ve fonlar WEB sitesi ya da çağrı merkezi aracılığı ile satın alınabilmektedir. Bu sözleşmelerin yürürlüğe girebilmesi için İlgisine göre katılımcı, sponsor veya işveren; emeklilik sözleşmesine, emeklilik planına ve sisteme ilişkin gerekli bilgilerin kendisine verildiğini teyit ederek teklifi güvenli elektronik iletişim araçları (kısa mesaj, elektronik posta, internet, faks gibi saklanabilir her türlü iletişim yöntemi) ile onaylar ve bu şekilde emeklilik sözleşmesi akdedilmiş olur.

Sözleşme düzenlenmesi aşamasında imzalayacağım belgeler neler?

Katılımcı veya ilgili hallerde sponsor veya işveren giriş bilgi formunu ve teklif formunu doldurup imzalar veya güvenli elektronik iletişim araçları (kısa mesaj, elektronik posta, internet, faks gibi saklanabilir her türlü iletişim yöntemi) ile onaylar. Belgelerin birer örneği tercihi doğrultusunda matbu olarak veya güvenli elektronik iletişim araçları ile derhal katılımcıya veya ilgili hallerde sponsora veya işverene iletilir. WEB sitesi ya da çağrı merkezi aracılığı ile düzenlenen sözleşmelerde katılımcının veya ilgili hallerde sponsorun veya işverenin emeklilik sözleşmesine, emeklilik planına ve sisteme ilişkin gerekli bilgilerin kendisine verildiğini teyit ederek teklifi güvenli elektronik iletişim araçları ile onaylamasından hemen sonra giriş bilgi formunu ve teklif formunu katılımcının veya ilgili hallerde sponsorun veya işverenin , tercihi doğrultusunda matbu veya kalıcı veri saklayıcısı (kısa mesaj, elektronik posta, internet, CD, DVD, hafıza kartı ve benzeri her türlü araç veya ortam) olarak erişimine sunar ve internet sitesinde güvenli alandan erişimine imkân sağlar.

Emeklilik sözleşmem ne zaman yürürlüğe girer?

Emeklilik sözleşmesi, emeklilik şirketi tarafından reddedilmediği sürece, varsa blokaj süresi tamamlandıktan sonra katkı payı olarak yapılan ilk ödemenin şirket hesaplarına nakden intikal ettiği tarihte yürürlüğe girer.

Sistemden emeklilik hakkını nasıl kazanabilirim?

En az 10 yıl sistemde bulunmak ve 56 yaşını tamamlamak koşulu ile emekliliğe hak kazanılabilmektedir.

Sisteme giriş tarihi olarak kabul edilecek tarih hangisidir?

Emeklilik sözleşmesinin yürürlük tarihi, katılımcının bireysel emeklilik sistemine giriş tarihi olarak kabul edilir. Yürürlük tarihi ilk katkı payının nakden şirket hesaplarına intikal ettiği tarihtir. Katılımcının yürürlükte birden fazla sözleşmesi olması durumunda, otomatik katılım kapsamında kurulan sözleşmesi hariç en eski tarihli sözleşmesinin yürürlük tarihi sisteme giriş tarihi olarak alınır.

Birden fazla sözleşmem var. Eski olandan ayrılmak istiyorum. Emekliliğe hak kazanmamı etkiler mi?

Evet, sonlandırılan sözleşmeden kaynaklanan sistemde geçirilen süre kaybedilir. Sisteme giriş tarihi, otomatik katılım kapsamında kurulan sözleşme hariç halen yürürlükte olan en eski sözleşmeye göre değiştirilir.

Sözleşme kapsamında yapılacak kesintiler hangi belgede yer alır?

Sözleşme kapsamında yapılan tüm kesintiler teklif aşamasında şirket tarafından sunulan ilgisine göre katılımcının, sponsorun, işverenin imzaladığı veya onayladığı teklif formunda yer alır.

Giriş bilgi formu nedir?

Bireysel Emeklilik Sistemi’nin işleyişine ilişkin önemli hususlar hakkında katılımcıya veya sponsor kuruluşa bilgi vermek için hazırlanan ve içeriği Müsteşarlıkça belirlenen bir formdur.

Bireysel Emeklilik Sistemi’nde birden fazla emeklilik sözleşmesi alma hakkım var mı?

Evet. Aynı şirkette ya da farklı şirketlerde birden fazla emeklilik sözleşmesi alma imkanı bulunmaktadır.

Kimleri lehdar olarak seçebilirim?

Katılımcı istediği kişi / kişileri lehdar olarak tayin edebilmektedir. Lehdar / lehdarlar sözleşmede belirtilir.

Emeklilik sözleşmesi teklif formum emeklilik şirketi tarafından kabul edilmeyebilir mi? Reddedilirse kesinti yapılır mı?

Emeklilik sözleşmesi teklifi , sözleşme yürürlüğe girmeden önce emeklilik şirketi tarafından reddedilebilir. Teklifin şirket tarafından red edilmesi halinde, verilen ödeme talimatları iptal ettirilir ve varsa yapılan tüm ödemeler hiçbir kesinti yapılmadan beş iş günü içinde ödeyene iade edilir.

Teklif formunu imzaladıktan sonra sözleşmeden cayabilir miyim? Şirkete cayma talebimi nasıl iletebilirim?

Emeklilik gelir sözleşmeleri, Kanunun Geçici 1 inci maddesi kapsamında yapılan aktarımlarla kurulan sözleşmeler ve başka şirketten aktarımla kurulan sözleşmeler ile hak kazanılan birikim transferi ile kurulan sözleşmeler hariç katılımcı veya sponsor veya işveren teklif formunun imzaladığı veya onayladığı tarihi takip eden iki ay içinde cayma hakkına sahiptir. Cayma talebi, güvenli elektronik iletişim araçlarıyla (kısa mesaj, elektronik posta, internet, CD, DVD, hafıza kartı ve benzeri her türlü araç veya ortam) yahut posta aracılığıyla emeklilik şirketine bildirir. Cayma talebinin şirkete ulaştığı tarih itibarıyla cayma hakkı kullanılmış sayılır.

Katkı payı ödemişsem cayma halinde kesinti yapılır mı?

En geç cayma bildiriminin şirkete ulaşmasını takip eden iş günü verilen ödeme talimatları iptal ettirilir ve bireysel emeklilik hesabında bulunan birikim fon toplam gider kesintisi haricinde yapılan diğer tüm kesintiler ile birlikte on iş günü içinde ödeyene iade edilir. Yürürlük tarihinden sonra yapılan cayma işlemlerinde, varsa getiri üzerinden stopaj kesintisi yapılır.

Sözleşmem bana ne zaman ulaşır?

Emeklilik şirketi, emeklilik sözleşmesini, sözleşmenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren on iş günü içinde katılımcının, sponsorun veya işverenin tercihi doğrultusunda kalıcı veri saklayıcısı (kısa mesaj, elektronik posta, internet, CD, DVD, hafıza kartı ve benzeri her türlü araç veya ortam) ile veya matbu halde ilgisine göre, katılımcıya sponsora veya işverene gönderir.

 

 

KESİNTİLER

Bireysel emeklilik sisteminde hangi kesintiler yapılabilir?

Giriş aidatı: Katılımcının, işveren grup emeklilik sözleşmesi hariç bir şirkette kurduğu ilk sözleşmesi için giriş aidatı alınabilir. Giriş aidatı peşin ya da ertelenmiş olarak alınır. Peşin kısmı azami 1 yıl içinde tahsil edilmek üzere taksitler halinde de alınabilir.

 • Yönetim Gider Kesintisi: Bireysel emeklilik hesabına ödenen katkı payları ile katılımcının birikimi üzerinden yönetim gider kesintisi alınabilir.
 • Ara Verme Durumunda Yapılan Ek Yönetim Gideri Kesintisi: Katkı payının ödeme tarihini müteakip üç ay içinde, ödenmemesi durumunda ilgili sözleşme için ödemeye ara verildiği kabul edilir. Ara verme süresi boyunca katılımcının birikiminden ek yönetim gideri kesintisi alınabilir.
 • Ara Verme Kesintisi: Bir yıldan fazla ödemeye ara verme durumunda, bireysel emeklilik hesabına ilişkin olarak emeklilik gözetim merkezine şirket tarafından ödenen sabit giderler, katılımcının birikimlerinden indirilebilir.

Fon Toplam Gider Kesintisi: Fona ilişkin giderlerin karşılanması amacıyla, fon işletim gider kesintisi dahil, fondan gider kesintisi yapılabilir.

Otomatik katılım kapsamında emeklilik şirketlerince fon işletim gider kesintisi dışında başka bir kesinti yapılamaz. Çalışanlara sunulan tüm fonlar için azami yıllık fon işletim gider kesintisi oranı % 0,85 olarak uygulanır.

Sistemde yapılabilecek kesintilere ilişkin bir sınırlama var mı?

Sözleşmenin ilk beş yılına ilişkin kesinti sınırlamaları;

Sözleşmenin ilk 5 yılında, giriş aidatı ve yönetim gider kesintilerinin toplam tutarı, her sözleşme yılı için ilgili takvim yılının ilk altı ayında uygulanan aylık brüt asgari ücretin %8,5’ini aşamaz. 6 yıl ve sonrasında giriş aidatı ve yönetim gider kesintisi yapılmaz.

Emeklilik veya zorunlu ayrılma durumları haricinde, 5 yıllık sözleşme süresi dolmadan şirketten ayrılma durumunda, bu maktu tutarın ilgili sözleşmenin beşinci yılı sonuna kadar olan süreye karşılık gelen ve ayrılma tarihine kadar şirketçe tahsil edilmemiş olan kısmı, şirketçe katılımcının bireysel emeklilik hesabındaki birikiminden ertelenmiş giriş aidatı şeklinde indirilebilir.

01.01.2021 tarihinden itibaren uygulanacak kesinti sınırlamaları:

Sözleşmenin 6. yılı ve sonrasında sonlandırılması durumunda, sözleşmenin yürürlük tarihinden itibaren yapılabilecek toplam kesinti tutarı (giriş aidatı, yönetim gider kesintileri ve fon toplam gider kesintileri) sözleşmenin altıncı yılı ve sonrası için, sözleşme kapsamında devlet katkısı hesabında bulunan tutarın aşağıda belirtilen oranlarını aşamaz.

Kontrol tarihi itibarıyla toplam birikim tutarı yıllık brüt asgari ücretin on katını aşan sözleşmeler ile bu Yönetmelik çerçevesinde düzensiz ödeme içeren sözleşmeler için bu kontrol uygulanmaz.

Sözleşme Yılı Azami Oran
6 %60
7 %70
8 %80
9 %90
10 ve üzeri %100

Yukarıda belirtilen sözleşme kapsamındaki devlet katkısı tutarı ile ilişkilendirilen kesinti üst sınır kontrolü 01.01.2021 tarihinden itibaren uygulanmaya başlayacaktır.

Fon grubu bazında azami fon toplam gider kesintisi oranları aşağıdaki şekildedir.

Grup Emeklilik Yatırım Fonları Azami günlük fon toplam

gider kesintisi oranı

Azami yıllık fon toplam

gider kesintisi oranı (%)

I Para Piyasası Fonları

Kıymetli Madenler Fonu

Yüz binde 3 1,09
II Borçlanma Araçları Fonu

Standart Fon

Endeks Fonu

Yüz binde 5,25 1,91
III Hisse Senedi Fonu

Katılım Fonu

Karma Fon

Fon Sepeti Fonu

Değişken Fon

Yaşam Döngüsü /Hedef Fon

Yüz binde 6,25 2,28

Fon toplam gider kesintisi iadesi nedir? Ne zaman uygulanmaya başlayacaktır?

Fon toplam gider kesintisi iadesi, sözleşmenin 6. yılından itibaren yıllık olarak her sözleşme yılı sonunu ve sözleşmenin sonlandırılması durumunda sonlandırma tarihini takip eden 5 iş günü içinde katılımcıya veya katılımcının emeklilik hesabına yapılacak iadedir.

Sözleşmenin 6. yılı için iade oranı %2,5 olup, sözleşmenin 7. ve 14. yılları arasındaki oranlar her yıl için bir önceki yılda geçerli iade oranının 2,5 puan arttırılması suretiyle uygulanır. 15. yıl ve sonrası için sabit olarak %25 oranı uygulanır. İade oranı belirlenirken 01.01.2013 tarihinden itibaren sözleşmede geçirilen tüm süreler dikkate alınacaktır. Bu iade işlemi 01.01.2021 tarihinden itibaren uygulanacaktır. Bununla birlikte, ilgili iade işlemi otomatik katılım kapsamında kurulan sözleşmeler için uygulanmaz.

Sözleşme Yılı İade Oranı
6 %2,5
7 %5
8 %7,5
9 %10
10 %12,5
11 %15
12 %17,5
13 %20
14 %22,5
15 ve üzeri %25

Sistemde bir adet sözleşmem var. Yeni bir sözleşme düzenlemem durumunda giriş aidatı alınabilir mi?

Aynı şirkette yürürlükte olan bir bireysel ya da gruba bağlı bireysel emeklilik sözleşmesi bulunması halinde, yeni akdedilen sözleşme için giriş aidatı alınamaz. Otomatik katılım kapsamında kurulan sözleşmeler bu kapsamda ilk sözleşmenin belirlenmesinde dikkate alınmaz.

Giriş aidatı ne zaman ve ne şekilde ödenir?

İşveren grup emeklilik sözleşmesi hariç katılımcının bir şirkette akdettiği ilk sözleşmesi için giriş aidatı alınabilir Başka şirketten aktarım ile kurulan sözleşmeler için giriş aidatı ödenmez. Giriş aidatı peşin, taksitli veya ertelenmiş olarak tahsil edilebilir. Giriş aidatı uygulama şekli teklif formu ve emeklilik sözleşmelerinde açıkça belirtilir.

Ayrılma tarihine ertelenmiş giriş aidatının tahsilatı nasıl yapılır? Şirkete ayrıca ödeme mi yapmam gerekiyor?

Katılımcının sistemden ayrılması veya başka şirkete aktarım talebinde bulunması durumunda varsa ertelenmiş giriş aidatı tutarı katılımcının birikimlerinden indirilebilir. Bu indirim, hesaptaki birikimlerin ana para kısmından yapılabilir. Anaparanın kesintiyi karşılamaya yetmediği durumlarda, bu kesinti katılımcıdan ayrıca tahsil edilebilir.

 

KATKI PAYI ÖDEMELERİ

Ödemem gereken asgari bir tutar var mı?

Mevzuat kapsamında tanımlı bir asgari katkı payı uygulaması bulunmamaktadır. Bununla birlikte, dahil olunan plan kapsamında belirli bir tutarda katkı payı ödemesi öngörülebilir.

Emekli olabilmek için ulaşmam gereken asgari bir birikim tutarı var mı?

Hayır, sistemden emeklilik hakkını kazanabilmek için sistemde 10 yıl bulunmak ve 56 yaşını tamamlamak dışında bir koşul bulunmamaktadır.

Ödenen katkı payları hemen yatırıma yönlendiriliyor mu?

Ödenen katkı payları, şirket hesaplarına intikalini takip eden en geç ikinci iş gününde sözleşme kapsamında tanımlı fonlar için gerekli talimatlar verilerek yatırıma yönlendirilmektedir.

Katkı payı ödemesi yaparken sözleşme numarası ve kimlik numarası bildirmeyi unuttum. Şirket katkı payının bana ait olduğunu tespit edemezse, ödediğim tutar ne olur?

Şirket hesaplarına intikal eden ancak kime ait olduğu tespit edilemeyen ödemeler, intikal tarihinden sonra iki iş günü içinde kaynağına iade edilir.

Katkı payını kredi kartı ile ödeme durumunda, ilgili tutar ne zaman yatırıma yönlendiriliyor?

Şirket, ilgili bankalar ile sözleşmesi kapsamında bir blokaj süresi tanımlayarak ödemelerin blokaj süresi sonunda katkı payı olarak şirket hesaplarına intikali koşulunu koyabilmektedir. Bu koşulun olması durumunda, ödenen katkı payı, ilgili blokaj süresi sonunda yatırıma yönlendirilmektedir. Şirketlerin blokaj süreleri, bankalarla yapmış oldukları sözleşmelere göre farklılık gösterebilmektedir.

Düzenli katkı payı ödemeleri dışında ara ödemeler yapılması mümkün mü?

Katılımcı, otomatik katılım kapsamında kurulan sözleşmeler hariç diğer sözleşmelerin dilediği her zaman bireysel emeklilik hesabına düzenli katkı payı dışında da ödeme yapabilmektedir.

Ödediğim katkı payları hangi yatırım araçlarında değerlendirilecek?

Katılımcıların ödeyecekleri katkı payları emeklilik şirketlerinin kurmuş oldukları fonlarda değerlendirilecektir. Fon portföyüne alınabilecek para ve sermaye piyasası araçları şunlardır;

 • Vadeli mevduat ve katılma hesabı,
 • Borçlanma araçları, repo ve ters repo işlemleri ile ortaklık payları,
 • Kıymetli madenler, kıymetli madenlere ve gayrimenkule dayalı varlıklar,
 • Türev araç işlemleri ile varantlar,
 • Takasbank para piyasası işlemleri,
 • Yatırım fonu katılma payları,
 • Borsalarda gerçekleştirilen türev araç işlemlerinin nakit teminatları ve primleri,
 • Kira sertifikaları,
 • Kurulca belirlenen diğer yatırım araçları.

Seçilen fonların portföyünde yer alan yatırım araçları hakkında fonların içtüzük ve izahnamelerinden bilgi edinilebilir.

Katkı paylarımın faiz içermeyen emeklilik yatırım fonlarında değerlendirilmesi istiyorum. Sistemde buna yönelik fonlar bulunuyor mu?

Emeklilik şirketleri, alternatif yatırım araçlarına yönelik tercihte bulunan katılımcılar için fon kurabilir ve bu katılımcılara uygun şekilde plan oluşturabilir. Yatırım tercihlerinize uygun emeklilik yatırım fonu ve emeklilik planı seçimi konusunda emeklilik şirketleri ile irtibata geçebilirsiniz. Emeklilik yatırım fonlarının içerdiği varlıklara ilişkin bilgiye, emeklilik şirketlerinin WEB sitelerinde yer alan fon içtüzük ve izahnamelerinden ulaşabilirsiniz.

Herhangi bir fon tercihinde bulunmak istemiyorum. Şirketin benim adıma yatırım tercihini belirlemesi mümkün mü?

Herhangi bir fon tercihinde bulunmayan katılımcılara plan kapsamında belirlenmiş standart fon sunulabilir. Standart fon olarak tanımlanan fon portföyünün;

 • • Asgari yüzde altmışı, Hazine Müsteşarlığınca (“Müsteşarlık”) ihraç edilen Türk Lirası cinsinden borçlanma araçlarında, gelir ortaklığı senetlerinde veya kira sertifikalarında,
 • • Azami yüzde kırkı, Türk Lirası cinsinden mevduatta, katılma hesabında, ters repoda, Takasbank para piyasası işlemlerinde, borsada işlem görmesi kaydıyla bankalar veya yatırım yapılabilir seviyede derecelendirme notuna sahip olan diğer ihraççılar tarafından ihraç edilen borçlanma araçlarında, Kurul kaydında bulunan kira sertifikalarında ya da İMKB 100 endeksindeki veya İMKB katılım endeksindeki hisse senetlerinde yatırıma yönlendirilir.
 • • Hisse senetlerinde değerlendirilecek tutar fon portföyünün yüzde otuzunu aşamaz. Ters repo ve Takasbank para piyasasında değerlendirilecek tutar fon portföyünün yüzde ikisini aşamaz. Müsteşarlıkça yapılanlar hariç, tek bir ihraççı tarafından ihraç edilen borçlanma araçlarına ve kira sertifikalarına fon portföyünün yüzde onundan fazlası yatırılamaz.

Katkı payını benim adıma başkası yatırabilir mi?

Evet. Katkı payını katılımcı adına katılımcı dışında birisi de ödeyebilir.

Katkı payı ödemeleri nasıl yapılabilir?

Katkı payları sözleşmelerde belirtilen ödeme araçları ile yapılabilir. Banka şubesine verilen hesaptan otomatik ödeme talimatı, kredi kartı gibi araçlar sıklıkla kullanılmaktadır.

Katkı paylarımın fon dağılım oranlarını değiştirebilir miyim?

Bireysel emeklilik hesabındaki birikimin ve ödenen katkı paylarının fonlar arasındaki dağılım oranları veya tutarları, bir yılda azami altı kez değiştirilebilir.

Katkı paylarımı veya giriş aidatımı bireysel emeklilik aracısı vasıtasıyla ödeyebilir miyim?

Bireysel emeklilik aracılarının giriş aidatı ve katkı payı tahsil etme yetkileri bulunmamaktadır.

Katkı payı tutarımı ya da ödeme dönemimi değiştirebilir miyim?

Evet. Emeklilik sözleşmesi süresi içinde katkı payı tutarı ve ödeme dönemi değiştirilebilir.

Katkı payı ödemelerine ara vermek mümkün müdür?

Emeklilik sözleşmesi süresi içinde katkı payı ödenmesine ara verilebilir.

Ara verme halinde herhangi bir kesinti yapılabilir mi?

Katkı payının ödeme tarihini müteakip üç ay içinde, ödenmemesi durumunda, ilgili sözleşmede ödemeye ara verildiği kabul edilir. Bu durumda şirket, ara verme süresi boyunca katılımcının birikiminden ek yönetim gideri kesintisi alabilir. Bir yıldan fazla ödemeye ara verme durumunda, emeklilik planında belirtilmek kaydıyla bireysel emeklilik hesabına ilişkin olarak emeklilik gözetim merkezine şirket tarafından ödenen sabit giderler, katılımcının birikiminden indirilebilir.

Katkı payı ödemeye ara verilmesi halinde birikimler değerlenmeye devam eder mi?

Katkı payı ödemeye ara verilmesi halinde de birikimler; katılımcının fon dağılımında yer alan emeklilik yatırım fonlarında değerlendirilmeye devam eder.

Şirketim düzensiz ödemeye girdiğimi bildirdi. Düzensiz ödeme nedir?

Vadesi 01.01.2016 ve sonrası olan katkı payı ödemelerine ilişkin olarak vadesinde ödenmeyen katkı payının ödeme tarihini müteakip üç ay içinde, emeklilik sözleşmesinde belirlenen vadeye ait katkı payı ödemesinin yapılmaması durumunda, ilgili sözleşme çerçevesinde düzensiz ödeme yapıldığı kabul edilir.

Ayrıca, 1 Ocak 2021 tarihinde yapılacak olan kesintilere ilişkin iade işleminden yararlanabilmek için sözleşmenin düzensiz ödeme statüsünde olmaması gerekmektedir.

Sözleşmemin düzensiz ödeme statüsünden çıkması için ne yapmam gerekir?

Sözleşmenin düzensiz ödeme statüsünden çıkabilmesi için, emeklilik sözleşmesinin katkı payı ödenmemiş vadelerine ilişkin tutarlarının tamamının defaten ödenmesi gerekmektedir.

 

 

KATILIMCI HAKLARI

Sisteme katılmak için nereye başvurmak gerekir?

Sisteme katılmak için emeklilik şirketlerinin yetkilendirdiği dağıtım kanallarına (acente, banka, bölge müdürlükleri vb.) veya emeklilik şirketlerine WEB sitesi ya da çağrı merkezi aracılığıyla ulaşarak başvurmak gerekir.

Emeklilik planı nedir?

Emeklilik planı, katılımcıya sunulan fonlara, katkı payına, düzensiz ödemeye, giriş aidatına, yönetim gider kesintilerine ve fon toplam gider kesintilerine, planın mesafeli satışta sunulup sunulmayacağına dair bilgileri, bunlara ilişkin hesaplamaları ve emeklilik sözleşmesinin uygulanmasına dair diğer teknik esasları içerir.

Emeklilik planları ile ilgili bilgilere nasıl ulaşabilirim?

Emeklilik planlarıyla ilgili bilgilere, emeklilik şirketlerinin WEB sitelerinden, müşteri hizmetlerinden ve çağrı merkezlerinden ulaşılabilmektedir

Bireysel emeklilik sistemine katılırken emeklilik planımı nasıl seçmeliyim?

Plan tercihi yapılırken plan dahilinde uygulanan giriş aidatı, yönetim gider kesintisi, ara verme durumunda uygulanacak kesintiler, plan kapsamında sunulan veya tercih edilen fonların performansları ve fon toplam gider kesintileri değerlendirilmelidir.

Ayrıca katılımcılar plan dahilinde sunulan fonların kendi yatırım stratejisiyle uyuşup uyuşmadığını, emeklilik şirketinin standart hizmetler dışında plan kapsamında ek hizmetler sunup sunmadığını, kredi kartı ile ödeme yapılması durumunda emeklilik şirketinin kredi kartına uygulayacağı blokaj süresini öğrenmelidirler.

Bireysel emeklilik sözleşmesindeki haklar kimler tarafından kullanılabilir?

Bireysel emeklilik sözleşmesinde ve gruba bağlı bireysel emeklilik sözleşmesinde sözleşmeden doğan haklar kural olarak katılımcı tarafından kullanılır. Bu sözleşmelerde, sistemden ayrılma ve emeklilik hakkı hariç diğer hakların katılımcı ad ve hesabına katkı payı ödeyen kişiler, sponsor veya işveren tarafından kullanılması kararlaştırılabilir.

Mümeyiz küçükler ve kısıtlıların taraf oldukları emeklilik sözleşmelerinde hakların kullanılmasında 11/01/2011 tarihli ve 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu ile 22/11/2001 tarihli 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu hükümleri uygulanır

Emeklilik planımı değiştirebilir miyim?

Katılımcı emeklilik planını bir yılda azami 4 kez değiştirebilmektedir. Bu yöndeki değişiklik talebi, emeklilik şirketine yazılı olarak veya şirketin çağrı merkezinden yahut şirketin İnternet sitesinde katılımcı, sponsor veya işveren adına oluşturulan güvenli sayfadan yapılır. Emeklilik şirketinin uygun görmesi halinde yeni emeklilik planına, plan değişiklik talebinin şirkete ulaşmasını müteakip on iş günü içinde geçiş yapılır ve yeni emeklilik sözleşmesi on iş günü içinde katılımcıya veya varsa sponsora veya işverene tercihleri doğrultusunda kalıcı veri saklayıcısı ile (kısa mesaj, elektronik posta, internet, CD, DVD, hafıza kartı ve benzeri her türlü araç veya ortam) veya matbu olarak gönderilir.

Fon dağılımımı değiştirebilir miyim?

Bireysel emeklilik hesabındaki birikimin ve ödenen katkı paylarının fonlar arasındaki dağılım oranları veya tutarları, bir yılda azami altı kez değiştirilebilir.

Emeklilik şirketimi istediğim zaman değiştirebilir miyim?

Yeni bir emeklilik sözleşmesi kurulması durumunda birikimin ve devlet katkısı hesabındaki tutarların başka bir şirkete aktarılabilmesi için sözleşmenin yürürlük tarihinden itibaren en az iki yıl süreyle şirkette kalması gerekmektedir. Başka şirketten aktarımla kurulan sözleşmenin tekrar aktarılabilmesi için ise ilgili şirkette en az bir yıl kalması gerekmektedir.

Başka şirkete aktarım işlemini gerçekleştirebilmek için ne yapmalıyım?

Aktarım talebi, ilgisine göre katılımcı, sponsor veya işveren tarafından yapılır. Şirket, aktarım talebinde bulunana beş iş günü içinde hesap özetini, aktarım bilgi formunu ve aktarım talep formunu gönderir. Şirket, talep sahibinin ilgili belgeleri, şirketin internet sitesinde kendi adına oluşturulan güvenli sayfadan alabilmesi için gerekli düzenlemeyi yapar. Talep sahibi, ilgili belgeler ile birlikte aktarım yapılacak şirkete başvurur. Aktarım yapılacak şirket, talebi uygun bulması halinde bir plan önerir ve planda öngörülen kesintilere ilişkin bilgi verir. Talep sahibi, ilgili planı tercih etmesi durumunda, aktarım işlemi için düzenlenmiş teklif formunu doldurarak imzalar veya güvenli elektronik iletişim araçları ile (kısa mesaj, elektronik posta, internet, faks gibi saklanabilir her türlü iletişim yöntemi) onaylar. Talep sahibi, imzaladığı veya güvenli elektronik iletişim araçları ile onayladığı aktarım talep formunu faks veya posta ile aktarım yapılacak şirkete gönderir. Aktarım yapılacak şirket en geç talebin kendisine ulaştığı tarihi takip eden iş günü aktarımı yapacak şirkete başvurur. Aktarımı yapacak şirket, bu talebin şirkete ulaştığı tarihten itibaren on işgünü içinde birikimi, devlet katkısı hesabına ilişkin tutarlarla birlikte aktarım yapılacak şirkete aktarır.

Aktarım işlemi sonrasında yeni sözleşmem ne zaman yürürlüğe girer?

Aktarım yapılan şirketteki emeklilik sözleşmesi, birikimin aktarıldığı tarihte, birikim bulunmaması halinde, varsa blokaj süresi tamamlandıktan sonra katkı payı olarak yapılan ilk ödemenin şirket hesaplarına nakden intikal ettiği tarihte yürürlüğe girer.

Aktarımla kurulan sözleşmem için de giriş aidatı öder miyim?

Aktarımla kurulan yeni emeklilik sözleşmesi için giriş aidatı alınmaz.

Aktarım sonrası sisteme giriş tarihim değişir mi?

Hayır. Katılımcının bireysel emeklilik sistemine giriş tarihinden kaynaklanan süreye ilişkin hakları ile varsa hak kazanma sürelerine ilişkin hakları aktarım yapılan şirkette aynen korunur.

Emeklilik şirketimi değiştirirken ödemem gereken ek bir tutar olacak mı?

Başka bir emeklilik şirketine aktarım durumunda, aktarım yapılacak şirkete giriş aidatı ödenmesi gerekmemektedir. Ancak katılımcının mevcut sözleşmesi kapsamında ertelenmiş giriş aidatı varsa ve ilgili aktarım işlemi sözleşmenin 5. yılından önce yapılıyorsa, başka bir şirkete aktarım durumunda, sözleşmesinin bulunduğu şirket giriş aidatının ödenmemiş kısmını katılımcının bireysel emeklilik hesabındaki birikimlerinin ana para kısmından indirebilecektir. Anaparanın kesintiyi karşılamaya yetmediği durumlarda, katılımcıdan giriş aidatı ayrıca tahsil edilebilir.

Başka şirkete aktarım yaparken kredi kartımdan çekilen ancak henüz şirket hesaplarına intikal etmeyen (blokajdaki) katkı payı tutarım aktarım yapacağım şirkete aktarılacak mı?

Hayır. Blokaj süresi dolmayan katkı payı ödemeleri ile ilgili provizyonlar iptal edilecektir.

Başka şirkete aktarım işleminden önce bu hesaba ilişkin ileriye yönelik yapmış olduğum ödemeler varsa, bu ödemelerin durumu ne olacak?

Aktarım yapmadan önce ileriye yönelik olarak yapılan ödemeler birikimlerle birlikte aktarılacaktır.

Emeklilik şirketi başka şirkete aktarım talebimi yerine getirmeyebilir mi?

Emeklilik şirketi, giriş aidatı borcunu tahsil edene kadar katılımcıların aktarım talebini yerine getirmeyebilir.

Bireysel emeklilik sözleşmemi ve hesabımdaki birikimleri başka birine devredebilir miyim?

Bireysel emeklilik sözleşmesi ve hesaptaki birikimleri başka birine devretmek mümkün değildir.

Bireysel emeklilik hesabımdaki birikimlerimin bir kısmını başka bir şirkete aktarabilir miyim?

Birikimlerde kısmi aktarım söz konusu değildir, aktarım ancak birikimlerin tamamını kapsayacak şekilde yapılabilir.

Aynı veya farklı şirketlerdeki hesaplarımı birleştirebilir miyim?

Hayır. Aynı veya farklı şirketlerdeki hesapların birleştirilebilmesi sadece emeklilik hakkının kullanılması esnasında emeklilik hakkının kullanılabilmesi için yapılabilmektedir.

Bireysel Emeklilik Sistemi’nden ayrılmak için ne yapmalıyım?

Sistemden ayrılmak için sözleşmenin bulunduğu şirkete başvurmak gerekmektedir. Şirket, ayrılma amacı ile yapılan başvurunun kendisine ulaştığı tarihten itibaren beş iş günü içinde, ayrılma bilgi formu, ayrılma talep formu ve hesap özetini güvenli elektronik iletişim araçları (kısa mesaj, elektronik posta, internet, faks gibi saklanabilir her türlü iletişim yöntemi) ile katılımcının erişimine sunar. Katılımcının, ayrılma talep formunu imzalayarak faks veya posta ile şirkete göndermesi halinde, bireysel emeklilik hesabındaki birikim ve devlet katkısı hesabındaki varsa hak kazanılan tutarlar, formun şirkete ulaştığı tarihten itibaren yirmi iş günü içinde katılımcının belirttiği hesaba ödenir.

Üç yıl önce sistemden ayrılmıştım. Yeni bir sözleşme akdetmem durumunda, önceki sisteme giriş tarihim geçerli olur mu?

Hayır. Emeklilik sözleşmesini sona erdirmesi halinde katılımcı, sona erdirilen sözleşme bakımından bireysel emeklilik sistemine giriş tarihinden kaynaklanan süreye ilişkin haklarını kaybeder.

Bireysel Emeklilik Sistemi’ndeki birikimlerim haczedilebilir mi?

Katılımcının sistemde bulunduğu ay sayısı ile haciz, rehin veya iflas tarihinde geçerli brüt asgari ücret tutarının çarpımına karşılık gelen birikim tutarı nafaka borçları hariç olmak üzere haczedilemez, rehnedilemez ve iflas masasına dahil edilemez. Örneğin, sistemde 36 aydır bulunmakta olan bir katılımcının 50.000 TL’lik birikime ulaştığı, haciz tarihinde aylık brüt asgari ücretin 1.201,5 TL olduğu varsayıldığında, bu katılımcının birikimlerinin 43.254 TL’lik (36 * 1.201,5 TL) bölümü haczedilemeyecektir.

Bireysel Emeklilik Sistemi’nden emekli olarak birikimlerimle yıllık gelir sigortası yaptırdım. Düzenli olarak aylık almaktayım. Aylıklarım üzerine alacaklılarım tarafından haciz konulabilir mi?

Bireysel emeklilik sisteminde emekli olanlara yapılan yıllık gelir sigortası çerçevesinde ödemelerinin, aylık ödemeye isabet eden miktarının aylık brüt asgari ücret tutarı kadar olan kısmı nafaka borçları hariç olmak üzere haczedilemez, rehnedilemez ve iflas masasına dahil edilemez.

Örneğin, Bireysel Emeklilik Sisteminden emekli olan bir kişinin yıllık gelir sigortasından aylık 1.500 TL almakta olduğu, haciz tarihinde aylık brüt asgari ücretin 1.201,5 TL olduğu varsayıldığında, aylık olarak ödenen 1.500 TL’nin, 1.201,5 TL’si hacze konu edilemeyecektir.

Bireysel Emeklilik Sistemi’nde birden fazla sözleşmem olduğunda haczedilemeyecek tutar nasıl hesaplanacak?

Haczedilemeyecek tutar, katılımcının tüm hesaplarındaki toplam birikimi üzerinden hesaplanacaktır.

Emeklilik şirketleri katılımcılara planları ve sözleşmeleri ile ilgili ne sıklıkta bilgilendirme yapacak?

Şirket her hesap dönemini müteakip on iş günü içinde hesap bildirim cetveli ile birlikte emeklilik planında yer alan parametrelerdeki ve mevzuattaki önemli değişikliklere ilişkin bilgi notunu katılımcının tanımlı e-posta adresine veya faksına, bunlar yoksa posta adresine gönderir.

Takvim yılının her üç aylık döneminde katılımcıya elektronik postayla ve şirketin WEB sitesi aracılığı ile yatırım araçlarına ilişkin genel bilgileri, finansal piyasalardaki güncel gelişmeleri, sunulan fonlara ilişkin yatırım ve performans bilgilerini, katılımcının maruz kalabileceği yatırım risk, ve diğer finansal riskleri içeren bilgilendirmede bulunulur.

Ayrıca katılımcılar herhangi bir zamanda birikimlerine ilişkin bilgilere emeklilik şirketinin çağrı merkezi, WEB sitesi veya Takasbank aracılığı ile ulaşabilmektedirler.

Emekliliğe hak kazanılmadan asgari iki yıl önce birikimin mali piyasalardaki risklerden daha az etkilenmesini sağlamak amacıyla katılımcının düşük risk düzeyine sahip fonlara geçişi ile ilgili değerlendirme yapmasını sağlamak üzere katılımcıya öneride bulunur.

 

 

GRUP EMEKLİLİK SÖZLEŞMELERİ

Hangi ödemeler işveren grup emeklilik sözleşmesi kapsamına girer?

İşveren tarafından bir işveren grup emeklilik sözleşmesine dayalı olarak katılımcının ad ve hesabına ödenen katkı payları işveren grup emeklilik sözleşmeleri kapsamında değerlendirilir.

Sponsor nedir?

Bir gruba bağlı bireysel emeklilik sözleşmesine göre katılımcı adına katkı payı ödeyen veya katkı payı ödenmesine aracılık eden işveren harici kişidir.

İşveren Grup emeklilik sözleşmesinin işverene faydası nedir?

Grup emeklilik sözleşmeleri işyerindeki verimliliği, motivasyonu ve kalıcılığı sağlayarak çalışan ve işverenin karşılıklı memnuniyet düzeyini artırır. Bu sistemle şirketlerin istedikleri kalite, verim ve başarıdaki çalışanları bünyelerine katabilmeleri çok daha kolaylaşacaktır. Ayrıca işveren, çalışanları adına ödemiş olduğu katkı tutarlarını belirli sınırlamalar dahilinde vergi matrahının tespitinde gider yazabilir.

Çalışan işveren grup emeklilik sözleşmesine katkı payı ödeyebilir mi?

Hayır, çalışanı adına işveren tarafından yapılan ödemeler “işveren grup emeklilik sözleşmesi”ne göre açılan hesapta, çalışan tarafından yapılan ödemeler ise “gruba bağlı bireysel emeklilik sözleşmesi”ne göre açılan hesapta olmak üzere iki ayrı sözleşmeye göre iki ayrı hesapta takip edilir.

İşverenin adıma ödediği katkı paylarını hemen alabilir miyim? İşveren bu tutarı hak edebilmem için koşul koyabilir mi?

İşveren, ödediği katkı paylarına ilişkin birikimlerin çalışanı tarafından hak edilmesi için hak kazanma süresi belirleyebilir. Bu süre, yedi yıldan fazla olamaz.

İşveren grup emeklilik sözleşmesinde, yıllara göre uygulanacak hak kazanma oranları aşağıdaki tabloya uygun olarak belirlenir.

Sözleşme Yılı Sonu İtibarıyla Asgari Hak Kazanma Oranı (%)
<1 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
Sözleşmede Belirlenen Hak Kazanma Süresi(Yıl)
0 100
1 0 100
2 0 0 100
3 0 0 0 100
4 0 0 0 75 100
5 0 0 0 60 80 100
6 0 0 0 60 70 80 100
7 0 0 0 50 60 70 80 100

Bununla birlikte, 01.01.2013 tarihinden önce işveren grup emeklilik sözleşmesine dahil olmuş katılımcılar için, bu tarihten önce geçerli mevzuata göre belirlenmiş olan hak kazanma süreleri ve oranları uygulanmaya devam edilir.

İşveren, işveren grup emeklilik sözleşmesine katkı payını ödemezse bilgilendirilecek miyim?

İşveren grup emeklilik sözleşmelerinde, işverenin, ödemesi gereken bir katkı payını ödeme tarihinden itibaren 30 gün içinde ödememesi halinde, bu durum emeklilik şirketi tarafından, katılımcının tanımlı e-posta adresine, tanımlı cep telefonuna kısa mesaj yoluyla veya faksına, bunlar yoksa posta adresine 5 iş günü içinde bildirilecektir. İşverenin ödemelerin tamamının durdurulduğuna ilişkin bildirim yapması halinde şirket tarafından bir defaya mahsus katılımcıya bildirim yapılır.

İşveren grup emeklilik sözleşmesindeki haklar kim tarafından kullanılabilir?

Fon dağılımı değişikliği, emeklilik plan değişikliği ve birikimlerin aktarım hakları hak kazanma süresi sonuna kadar kural olarak işveren tarafından kullanılır.

İşveren, fon dağılımı değişikliği hakkını katılımcıya devredebilir.

Katılımcının işveren grup emeklilik sözleşmesine haciz işlemi uygulanabilir mi?

İşveren grup emeklilik sözleşmesine bağlı olarak açılan emeklilik hesaplarına uygulanacak hacizlerde, hak kazanma süresi varsa hak kazanma süresi sonunda katılımcının hak kazandığı birikim tutarı dikkate alınarak haciz uygulanır.

Bununla birlikte, katılımcının sistemde bulunduğu ay sayısı ile haciz, rehin veya iflas tarihinde geçerli brüt asgari ücret tutarının çarpımına karşılık gelen birikim tutarının üzerinde olan tutar haczedilebilir.

Hak kazanma süresi dolmadan önce işyerimden ayrılıyorum. İşverenin adıma bireysel emeklilik sistemine ödediği katkı payları karşılığında oluşan birikimi alabilir miyim?

Katılımcı, işveren grup emeklilik sözleşmesine bağlı olarak adına açılan hesabındaki hak kazandığı bölümünü alabilir.

Hak kazandığı bölümünü aynı veya başka bir emeklilik şirketinde mevcut bulunan veya yeni düzenlenen bireysel veya otomatik katılım kapsamına açılan sözleşmesi hariç gruba bağlı bireysel emeklilik sözleşmesine transfer yoluyla aktarabilir veya yasal kesintiler yapıldıktan sonra kalan tutar kendisine ödenebilir.

Hak kazanma süresi doldu, işverenim sözleşmeye artık katkı payı ödemiyor. Hesabımdaki birikimi alabilir miyim?

İşveren katkı payı ödemeyi durdurması halinde;

 • Katılımcının birikimleri, işveren grup emeklilik sözleşmesi kapsamındaki hesapta kalabilir.
 • Katılımcının talep etmesi halinde birikimleri, yazılı talebi doğrultusunda aynı veya başka bir emeklilik şirketinde yürürlükte olan veya yeni düzenlenen bireysel veya otomatik katılım kapsamına açılan sözleşmesi hariç gruba bağlı bireysel emeklilik sözleşmesine birikim transferi yoluyla aktarılır.
 • Katılımcının talebi halinde yasal kesintiler yapılarak kendisine ödenir.

Katılımcı hangi hallerde işveren grup emeklilik sözleşmelerindeki birikimlere hak kazanma süresi dolmadan hak kazanır?

Katılımcı aşağıdaki durumlarda hak kazanma süresinin dolmasını beklenmeden işveren grup emeklilik sözleşmesine bağlı olan hesabındaki birikimlerine hak kazanır.

 • İşveren tarafından bu kuruluştaki işine haklı nedenle feshi haricinde son verilmesi,
 • Katılımcının 22.05.2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanununa göre haklı nedenle işinden ayrılması veya maluliyet gibi zorunlu nedenlerle işinden ayrılması,
 • İşverenin aktarım durumu hariç işveren grup emeklilik sözleşmesini feshetmesi veya iflas yahut konkordato ilan etmesi,
 • Katılımcının vefatı halinde.

İşveren grup emeklilik sözleşmesindeki hak kazanılmayan tutarlara ne olur?

Katılımcı tarafından hak kazanılmayan tutarlar işverene ödenir.

 

 

EMEKLİLİK YATIRIM FONLARI VE YATIRIMLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ

Emeklilik yatırım fonu nedir?

Emeklilik yatırım fonu, ödenen katkı paylarının yatırıma yönlendirildiği bir yatırım fonudur. Emeklilik şirketleri tarafından kurulur. Portföy yönetim şirketlerince yönetilir.

Emeklilik yatırım fonlarının türleri, içerdikleri yatırım araçlarına göre belirlenir. Örneğin fonun %80’inden fazlası kamu borçlanma araçlarından oluşuyorsa kamu borçlanma araçları fonu, likit yatırım araçlarından oluşuyorsa likit fon olarak adlandırılır.

Emeklilik yatırım fonunun diğer yatırım fonlarından farkı nedir?

Bu fonlar Bireysel Emeklilik Sistemi’ne ödenen katkı paylarının değerlendirilmesi ve işletilmesi amacıyla özel olarak kurulur. Sadece Bireysel Emeklilik Sistemi’ne giren kişiler tarafından satın alınabilir. Emeklilik yatırım fonlarının elde etmiş olduğu kazançlara stopaj uygulanmamaktadır. Daha uzun vadeli yatırım stratejileri ile yönetilmektedir.

Fon pay değeri nasıl hesaplanır?

Fonun pay değeri, net varlık değerinin dolaşımdaki pay sayısına bölünmesiyle elde edilir.

Yatırım yapacağım emeklilik fonlarıyla ilgili herhangi bir sınırlama var mı?

Hayır, tercih edilen fonlara herhangi bir asgari ve azami sınır olmaksızın yatırım yapılabilir. Bununla beraber, katılımcılar dahil oldukları plan kapsamında sunulan fonlar arasında tercihte bulunabilirler. Emeklilik planlarında hedef kitledeki katılımcıların risk-getiri beklentileri doğrultusunda fonun stratejisine paralel olarak yatırım sınırlamaları bulunabilir.

Emeklilik yatırım fonları, emeklilik sözleşmesinin türüne göre (grup veya bireysel emeklilik) değişir mi?

Fonlar, bireysel katılımcılara yönelik olarak bireysel emeklilik yatırım fonu ve fon paylarının emeklilik sözleşmesinde tanımlanmış katılımcı, kişi ya da gruplara tahsis edildiği grup emeklilik yatırım fonu şeklinde kurulabilir. Grup emeklilik yatırım fonları; işyeri veya belirli meslek grupları bazında, sektörel bazda ve Sermaye Piyasası Kurulunca uygun görülmek koşulu ile fon paylarının belirli kişi ya da gruplara tahsis edilmesi suretiyle oluşturulabilir.

Fon dağılımını nasıl değiştirebilirim?

Katılımcı bireysel emeklilik hesaplarındaki birikimlerin ve ödediği katkı paylarının fonlar arasındaki dağılım oranlarını veya tutarlarını yılda en fazla 6 kez değiştirebilir. Değişiklik talebi yazılı olarak veya şirketin çağrı merkezinden yahut şirketin İnternet sitesinde katılımcı, sponsor veya işveren adına oluşturulan güvenli sayfadan veya diğer güvenli elektronik iletişim araçları (kısa mesaj, elektronik posta, internet, faks gibi saklanabilir her türlü iletişim yöntemi) ile yapılır.

Emeklilik şirketleri yıllık getiri konusunda garanti verebiliyor mu?

Sistemde herhangi bir getiri garantisi verilmemektedir. Katılımcılar, emeklilik şirketi tarafından sunulan değişik risk ve getiri düzeyine sahip emeklilik yatırım fonları arasından kendi risk profiline en uygun olabilecek fonlara kendi kararları doğrultusunda yatırım yapabilmektedirler.

Bireysel Emeklilik Sistemi’ne giren biri ödediği katkı paylarının nasıl değerlendirildiğini, başka bir ifade ile karda veya zararda olduğunu takip edebiliyor mu?

Bireysel Emeklilik Sistemi’nin şeffaf yapısı nedeniyle katılımcılar emeklilik şirketlerine ve Takasbank’a günlük olarak ulaşıp hesapları hakkında bilgi alabilmektedir.

Emeklilik yatırım fonlarının fon portföyü kim tarafından yönetiliyor?

Fon portföyü, portföy yöneticileri tarafından yönetilmektedir. Portföy yöneticileri, fon portföyünü, Bireysel Emeklilik ve Tasarruf Sistemi Kanunu, 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu, fon içtüzüğü, emeklilik sözleşmesi, izahname, portföy yönetim sözleşmesi ve ilgili mevzuat hükümlerine göre yönetmekle yükümlüdür.

 

 

İŞVERENLER İÇİN VERGİ AVANTAJI

Bireysel Emeklilik Sistemi’nde vergi avantajı var mı? Kimler kullanabilir?

Bireysel Emeklilik Sisteminde katılımcılar için vergi avantajı uygulaması 1 Ocak 2013 tarihinde sona ermiştir. 1 Ocak 2013 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere işveren tarafından ödenenler hariç olmak üzere, katılımcı adına bireysel emeklilik hesabına ödenen katkı paylarının %25´ine karşılık gelen tutarın devlet katkısı olarak katılımcıların emeklilik sözleşmelerine bağlı hesaplarına ödeneceği devlet katkısı sistemine geçilmiştir. Bununla birlikte, çalışanları adına katkı payı ödeyen işverenler Bireysel Emeklilik Sistemi’ne ödedikleri katkı payını ücretle ilişkilendirmeksizin ticari kazançlarının tespitinde gider olarak indirim konusu yapabilir.

 

İşverenler tarafından indirim konusu yapılan katkı payına ilişkin bir sınırlama var mı?

Gerek işverenler tarafından Bireysel Emeklilik Sistemi’ne ödenen katkı payları gerekse çalışanlar tarafından ödenen indirim konusu yapılacak şahıs sigorta primlerinin toplamı ödemenin yapıldığı ayda elde edilen ücretin %15’ini ve yıllık olarak asgari ücretin yıllık tutarını aşamayacaktır.

 

İşverenim tarafından ödenen indirim konusu yapılacak katkı payı ve benim ödediğim sağlık sigortası primlerinin toplamı yasal sınırı aşıyor. İndirimi kim kullanacak?

İndirimi kimin kullanacağı konusu taraflarca serbestçe belirlenebilmektedir.

 

DEVLET KATKISI

(Bu bölümde sadece Bireysel Emeklilik Sistemine ilişkin Devlet Katkısı hakkında bilgilendirme mevcuttur. Otomatik katılıma ilişkin sorularınız için “Otomatik Katılım” bölümünü incelemeniz gerekmektedir.

Devlet katkısı nedir?

Katılımcı tarafından ödenen katkı paylarının %25’i oranında devlet tarafından katılımcının emeklilik hesabına ödenen tutardır. Ancak devlet katkısı olarak ödenecek tutar ilgili yıla ilişkin brüt asgari ücret toplamının %25’ini geçemez.
Devlet katkısı başlangıç tarihi nedir?

1 Ocak 2013 tarihinden itibaren ödenen katkı payları için devlet katkısı hesaplaması yapılmaktadır.

Devlet katkısından kimler faydalanabilir?

Bir bireysel ya da gruba bağlı bireysel emeklilik sözleşmesine katkı payı ödeyen Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ve 29/5/2009 tarihli ve 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanunun 28. maddesi kapsamında olan tüm katılımcılar belirlenen limit dahilinde devlet katkısından faydalanabilirler.

Alman vatandaşıyım. Ancak mavi kartlı olduğum için birçok haktan yararlanabiliyorum. Devlet katkısından faydalanabilir miyim?

Evet, ilgili katılımcıların katkı payı ödemeleri de devlet katkısı hesaplamasına dahil edilmektedir.

Devlet katkısı tutarı ne kadardır?

Katılımcı adına ödenen katkı payının ilgili yıla ilişkin brüt asgari ücret tutarının toplamı ile sınırlı olmak kaydıyla, %25’i devlet katkısı olarak hesaplanır.

Hesaplanacak devlet katkısı için üst sınır var mı?

Evet, bir katılımcının bir takvim yılı içinde alabileceği devlet katkısı tutarı, ilgili yılın ilk ve ikinci altı aylık dönemleri için belirlenen brüt asgari ücret tutarları dikkate alınarak hesaplanan yıllık toplam brüt asgari ücret tutarının %25’ini geçemez. Limit hesabı katılımcı bazında yapılır.

Devlet katkısından yararlanabilmek için yeni bir sözleşme mi düzenlemek gerekiyor? Mevcut sözleşmeler de devlet katkısından yararlanabilir mi?

Sözleşmenin yürürlük tarihinden bağımsız olarak 1 Ocak 2013 tarihinden itibaren ödenen katkı payları için devlet katkısı hesaplaması yapılmaktadır.

Eşim adına katkı payı ödüyorum. Eşim devlet katkısı alabilir mi?

Evet, devlet katkısından yararlanabilmek için katılımcı ad ve hesabına katkı payı ödeyen kişinin katılımcının kendisi olma koşulu aranmaz. (Ancak kaktı payı ödeyen ile katılımcı arasında bir istihdam ilişkisi bulunmaması gerekmektedir.) Bireysel veya gruba bağlı bireysel emeklilik sözleşmesine ödenen katkı payı tutarları için devlet katkısı hesaplaması yapılmakta ve katılımcının emeklilik hesabına devlet tarafından ödenmektedir.

Katkı payı ödüyorum ancak gelir vergisi ödemiyorum. Devlet katkısı alabilir miyim?

Evet, vergi mükellefi olsun olmasın bireysel veya gruba bağlı bireysel emeklilik sözleşmesine katkı payı ödenen herkes belirlenen limitler dahilinde devlet katkısından yararlanabilmektedir.

Sistemde katkı payı ödediğim farklı şirketlerde iki sözleşmem var. Tüm sözleşmelerim için devlet katkısı alabilir miyim?

Devlet katkısı tutarına ilişkin üst sınır katılımcı bazında uygulanmaktadır. Aynı dönemde birden fazla sözleşmesine katkı payı ödeyen katılımcının ödediği toplam katkı payı tutarı için hesaplanan devlet katkısı tutarı, ilgili ayda sözleşme başına ödenen katkı payının ağırlığına göre sözleşmelerine dağıtılmaktadır. Bir takvim yılı içinde ödenen ve devlet katkısı hesaplamasında dikkate alınacak katkı payı tutarı, yıllık brüt asgari ücret kadardır.

Aralık Ayı Devlet Katkısı Hesabı

A Sözleşmesine Ödenen Katkı Payı Tutarı= 450 TL
B Sözleşmesine Ödenen Katkı Payı Tutarı= 150 TL
İlgili Takvim Yılı Kalan Limit (Devlet Katkısı)= 125 TL

A Sözleşmesi Devlet Katkısı Tutarı= 125*(450 TL/600 TL) = 93,75TL
B Sözleşmesi Devlet Katkısı Tutarı= 125* (150 TL/600 TL) = 31,25 TL

Devlet katkısından faydalanmak için yapmam gerekenler nelerdir? Makbuzları muhasebeye vermem gerekiyor mu?

Devlet katkısından yararlanabilmek için katkı payı ödemesi yapıldıktan sonra katılımcı tarafından yapılması gereken bir işlem bulunmamaktadır. Devlet katkısı hesaplaması ödenen katkı payları üzerinden otomatik yapılmakta, katılımcının herhangi bir beyanı ya da bildirimi aranmamaktadır.

Kredi kartı ile katkı payı ödüyorum? Devlet katkısı kredi kartından çekim yapılır yapılmaz hesaplanacak mı?

Hayır, katkı payının blokaj süresi sonunda nakden şirket hesaplarına intikal ettiği aya ilişkin devlet katkısı hesaplamasında dikkate alınacaktır.

Devlet katkısı hesaplamasını kim yapıyor?

Devlet katkısı hesaplaması şirketler tarafından iletilen veriler üzerinden Emeklilik Gözetim Merkezi (EGM) tarafından yapılmaktadır.

Devlet katkısı ödemesini nasıl alacağım?

Müsteşarlık tarafından EGM’ye, EGM tarafından da sözleşmenin bulunduğu şirkete iletilen devlet katkısı tutarı, şirket tarafından sözleşme kapsamındaki devlet katkısı hesabına aktarılmaktadır. Devlet katkısı tutarı katılımcı tarafından devlet katkısı hesabından izlenebilmektedir.

Şirketin internet sitesinde katılımcı adına oluşturulan güvenli sayfadan veya Takasbank’tan devlet katkısı hesabına erişim sağlanabilmektedir.

Ödediğim katkı payına karşılık olarak hesaplanan devlet katkısı hesabıma ne zaman yatırılacak?

Devlet katkısı tutarı, esas olarak, katkı payı ödemesinin şirket hesaplarına nakden intikal ettiği ayı takip eden ayda emeklilik hesabına emeklilik şirketi tarafından aktarılır.

Devlet katkısı nasıl değerlendiriliyor?

Devlet katkısı, şirket tarafından devlet katkısı fonu olarak tanımlanmış ve portföy sınırlamaları Müsteşarlıkça belirlenmiş fonlarda değerlendirilir.

Çalıştığım şirket benim adıma Bireysel Emeklilik Sistemi’ne katkı payı ödüyor. Bu ödeme için devlet katkısı alabilir miyim?

İşveren tarafından katılımcı adına ödenen katkı paylarına devlet katkısı ödenmemektedir. İşverenler, ücretliler adına ödenen katkı payını Kanun’da belirlenen limit (ödendiği ayda elde edilen ücretin %15’i ve yıllık olarak asgari ücretin yıllık tutarı) dahilinde ticari kazançlarının tespitinde gider olarak indirim konusu yapabilmektedir.

İşveren grup emeklilik sözleşmesinde hak kazandığım tutarı sistemde geçirdiğim süre ile birlikte bireysel emeklilik sözleşmeme aktardım. Bu süre devlet katkısı hak kazanmaya esas süre hesabında dikkate alınır mı?

Hayır, ilgili süre devlet katkısına esas süre hesabında dikkate alınmaz, sadece katılımcının bireysel emeklilik sözleşmesinin süresi dikkate alınarak hesaplama yapılır.

Sözleşmeme ek katkı payı ödemek istiyorum. Bu tutar için devlet katkısı alabilir miyim?

Evet, katılımcı adına ödenen düzenli, ek, başlangıç adı altında yapılan tüm katkı payı ödemeleri için belirlenen limit dahilinde devlet katkısı alınabilmektedir.

Bağlı bulunduğum sandıktaki birikim tutarını Bireysel Emeklilik Sistemi’ne aktardım. Bu tutar için devlet katkısı alabilecek miyim?

Hayır, vakıf ve sandıklardan aktarılan tutarlar, devlet katkısı hesaplamasına dahil edilmez.

Diğer şirketten aktarımla getirdiğim tutar için devlet katkısı alabilir miyim?

Başka şirketten aktarımla gelen tutarlar, devlet katkısı hesaplamasına dahil edilmez.

İşverenim tarafımdan adıma ödenen katkı paylarına hak kazandım ve bireysel emeklilik sözleşmeme transfer yoluyla aktardım. Bu tutar için devlet katkısı alabilir miyim?

İşveren grup emeklilik sözleşmesinden hak kazanılarak birikim transferi yoluyla aktarılan tutarlar devlet katkısı hesaplamasında dikkate alınmaz.

2004 yılından beri sistemde bulunuyorum. Bu süre devlet katkısı hak kazanma süresinde dikkate alınacak mı?

Evet, 1 Ocak 2016 tarihine kadar sistemden ayrılmayan katılımcıların sözleşmelerine, 2013 yılından önce geçirilen süreye bağlı olarak devlet katkısı hak kazanma esas süresine aşağıdaki tabloda belirtildiği şekilde 1 Ocak 2016 tarihinde süre eklemesi yapılmıştır.

 

1 Ocak 2013’ten Önce Sistemde
Geçirilen Süre
Eklenen Süre
3 yıldan fazla 6 yıldan az ve 6 yıl
1 yıl
6 yıldan fazla 10 yıldan az ve 10 yıl
2 yıl
10 yıldan fazla
3 yıl

 

Sözleşmemi başka bir emeklilik şirketine aktarmak istiyorum. Sözleşmeme ödediğim katkı payları için aldığım devlet katkısı tutarları ne olacak?
Birikimlerin başka bir şirkete aktarılması durumunda devlet katkısı hesabındaki tutarlar da birikimlerle birlikte yeni şirkete aktarılır. Henüz hesaba intikal etmemiş bir devlet katkısı bulunması halinde, bu tutar en geç, eski şirket tarafından hesaba ödendiği günü takip eden iş günü yeni şirkete gönderilecektir.

Devlet katkısı hesabımdaki tutarın tamamına nasıl hak kazanabilirim?
Emeklilik hakkının kullanılması, vefat ve maluliyet durumlarında, devlet katkısı hesabındaki tutarın tümüne hak kazanılmaktadır.

Sözleşmemden ayrılmak istiyorum. Devlet katkısı hesabımdaki tutar da ödenecek mi?
Devlet katkısına hak ediş uygulaması gereği, 1 Ocak 2013 tarihinden sonra sistemde geçirilen süreye göre tabloda belirtilen oranlarda devlet katkısı hesabındaki tutarın bir bölümü veya tamamı katılımcıya ödenecektir.

 

1 Ocak 2013’ten Sonra
Sistemde Geçirilen Süre
Hak Ediş Oranı
3 yıldan 6 yıla kadar
%15
6 yıldan 10 yıla kadar
%35
10 yıl ve daha fazla
%60
Emeklilik, vefat, maluliyet
%100

Sözleşmemden devlet katkısı hesabımdaki tutarın tamamına hak kazanmadan ayrıldığımda, hak etmediğim devlet katkısı tutarına ne olacak?
Devlet katkısı hesabındaki hak kazanılmayan tutarlar, emeklilik şirketi tarafından genel bütçeye gelir kaydedilmek üzere Hazine Müsteşarlığı hesaplarına ödenir.

Devlet katkısı tutarının bana ödenmesi aşamasında hak ettiğim bölüm üzerinden kesinti yapılacak mı?
Devlet katkısının hak kazanılan bölümüne ilişkin getirisi üzerinden; aşağıdaki tabloda belirtilen oranlar kadar stopaj kesintisi yapılır.

 

Bireysel Emeklilik Sisteminde
Ayrılma Durumu
Hak Kazanılan Devlet Katkısı Getirisi
Üzerinden Alınacak Stopaj Oranı
10 yıldan az süreyle sistemde kalarak ayrılanlar %15
10 yıl süreyle sistemde kalmakla birlikte emeklilik hakkı kazanmadan ayrılanlar %10
Emeklilik, vefat, maluliyet nedeniyle ayrılanlar %5

Sözleşmemden ayrıldım. Ayrıldığım esnada, ödediğim katkı payından dolayı hak ettiğim, ancak devlet katkısı hesabıma henüz intikal etmemiş devlet katkısı ödemem var. Bu tutar bana ödenecek mi?

Emeklilik şirketi, Müsteşarlıkça devlet katkısı ödemesi yapılmasından önce sistemden ayrılmış olan katılımcı için kendisine ödenen devlet katkısının şirket hesabına intikal ettiği gün, katılımcıya ait hak kazanılmayan tutarı Müsteşarlığa iade eder; varsa hak kazanılan tutarı beş iş günü içinde katılımcıya öder.

Vefat durumunda hesabımdaki devlet katkısı kime ödenir?

Bu durumda, katılımcı devlet katkısı hesabındaki tutarın tamamına hak kazanır. Bu tutar, katılımcı tarafından belirlenen lehdar ya da lehdarlara ödenir.

Devlet katkısı hesabımda bulunan tutar haczedilebilir mi?

Hayır, devlet katkısı hesabındaki tutarlar haczedilemez, rehnedilemez, iflas masasına dahil edilemez.

Hesabımdaki devlet katkısının yanlış olduğunu düşünüyorum. Nereye başvurmam gerekiyor?

İlgili sözleşmenin bağlı bulunduğu emeklilik şirketine başvurulması gerekmektedir.

Hesaplanan devlet katkısının hesabıma yatıp yatmadığını nasıl takip edebilirim?

Devlet katkısı hesabınızdaki tutar hakkında sözleşmenizin bulunduğu emeklilik şirketinden bilgi edinebilir, ayrıca Takasbank WEB sitesi üzerinden “e-Devlet ile Giriş” alanından e-Devlet şifresi ile giriş yaptıktan sonra “Takasbank Bilgilendirme Sistemi” alanından Takasbank şifresi oluşturabilir ve ilgili bilgilere erişim sağlayabilirsiniz.

 

EMEKLİLİĞE HAK KAZANMA

Hangi şartlarda emekliliğe hak kazanırım?

Katılımcı, bireysel emeklilik sistemine giriş tarihinden itibaren en az 10 yıl sistemde bulunmak koşulu ile 56 yaşını tamamladıktan sonra emekliliğe hak kazanır.

Emeklilik hakkımı kullanmak istemem halinde süreç nasıl işler?

Şirket, katılımcının başvurusu üzerine, en geç 5 iş günü içerisinde emeklilik bilgi ve talep formunu ve hesap özetini katılımcıya posta kanalıyla veya güvenli elektronik iletişim araçları (kısa mesaj, elektronik posta , internet, faks gibi saklanabilir her türlü iletişim yöntemi) ile gönderir.

Şirket, kendisine emekli olmak için başvuran katılımcıyı emeklilik seçenekleri konusunda bilgilendirir. Bilgilendirme sonrası katılımcı emeklilik talebini iletmesi halinde katılımcının başka şirketlerde sözleşmesi olup olmadığını kontrol eder ve talebin ulaştığı tarihi takip eden iki iş günü içinde katılımcının diğer şirketlerde bulunan sözleşmelerini birleştirilmesi için ilgili şirketlere başvurur ve başvuru yapılan şirketler başvuru tarihini takip eden beş iş günü içinde hesap birleştirme işlemlerini tamamlar. Şirket emeklilik talebinin ulaştığı tarihi takip eden on iş günü içerisinde emeklilik işlemini tamamlar.

Emeklilik bilgi formunun içeriği nedir?

Emeklilik bilgi formu, sistemde kalma ve emekli olma seçeneklerine ilişkin bilgiler ile örnek mali projeksiyonları içerir.

Birden fazla emeklilik sözleşmesine sahipsem ne zaman emekli olabilirim?

Katılımcının aynı şirkette veya farklı şirketlerde birden fazla emeklilik sözleşmesi varsa, tüm emeklilik sözleşmelerinden emekliliğe hak kazanabilmesi için, en az bir emeklilik sözleşmesinden emekliliğe hak kazanmış olması ve otomatik katılım kapsamında kurulan sözleşmeleri hariç diğer sözleşmelerini bu sözleşme ile birleştirmesi gerekir.

Emekliğe hak kazandığımda, emeklilik hakkımı, ileri bir tarihte kullanmak üzere erteleyebilir miyim?

Evet. Katılımcı emeklilik hakkını kazandıktan sonra bu hakkı istediği tarihte kullanabilir.

Emeklilik hakkımı iki sözleşmemden birinde kullanmak isteyebilir miyim?

Hayır. Katılımcıların emeklilik hakkını kullanabilmesi için otomatik katılım kapsamında kurulan sözleşmeleri hariç diğer tüm sözleşmelerine ilişkin hesapları birleştirilmesi gerekir.

Emeklilik hakkımı kullanarak sistemden ayrılmıştım. Yeni bir sözleşme alırsam ne zaman emekli olabilirim?

Emeklilik hakkını kullanan katılımcının, yeni bir emeklilik sözleşmesi akdetmesi durumunda, bu sözleşmeden emeklilik hakkını kullanabilmesi için yeni sözleşmenin en az on yıl sistemde bulunması gerekir.

Emekli olduktan sonra birikimlerimi nasıl alabilirim?

Emekliliğe hak kazandıktan sonra katılımcılar,
– Birikimlerinin tamamını bir defada alıp sistemden ayrılabilirler.
– Birikimlerinin tümünü veya bir kısmını alarak kalanını programlı geri ödeme şeklinde emeklilik şirketlerinden alabilirler.
– Birikimlerinin tümü veya bir kısmını alarak kalanını yıllık gelir sigortasına aktarabilir ve yıllık gelir sigortası sözleşmesi çerçevesinde ömür boyu maaş şeklinde veya belirli bir süre boyunca maaş şeklinde almayı tercih edebilirler.

Toplu para ile emekli olmak istersem ne kadar süre sonra bana ödeme yapılır?

Şirket, talebin şirkete ulaşmasından itibaren on iş günü içinde yerine getirir.

Emekli olarak sistemden ayrılmam durumunda, hangi oranda stopaj kesintisi uygulanacak?

Emeklilik hakkı kazananlar ile bu sistemden vefat, maluliyet veya tasfiye gibi zorunlu nedenlerle ayrılanlara yapılan ödemelerin ve devlet katkısının içerdiği irat tutarı %5 oranında stopaj kesintisine tabidir.

Programlı geri ödeme nedir?

Birikimlerini kısmen almak isteyen katılımcının, emeklilik gelir sözleşmesi kapsamında hazırlanacak bir program çerçevesinde hesabından kendisine aylık, üç aylık, altı aylık veya yıllık dönemlerde düzenli ödeme yapılmasıdır.

Programlı geri ödemeyi tercih etmesi durumunda, katılımcı;
– İlgili hesaba katkı payı ödeyemez
– Ödeme dönemlerini ve ödeme tutarını yılda en fazla 2 kez değiştirebilir.
– Fon dağılımını değiştirebilir.
– Şirketler arası aktarım hakkını kullanabilir.
– Birikimlerinin tamamını istediği anda alarak sistemden ayrılabilir.

Yıllık gelir sigortası nedir?

Yıllık gelir sigortası, toplu veya belirli süreler içinde yapılan katkılara göre, hemen veya belli bir süre sonra başlayan, sigortalıya veya bildirdiği lehdarına ömür boyu veya belirli süreler için yapılan ödemeleri düzenleyen sözleşmedir. Yıllık gelir sigortası sözleşmesine göre belirlenen emeklilik maaşı; aylık, üç aylık, altı aylık veya yıllık olarak ödenebilir. Yıllık gelir sigortası sözleşmelerinde, yıllık gelir sigortası genel şartları çerçevesinde ilgili şirketin üstlenmiş olduğu rizikonun, tazminat yükümlülüğünün türü ve kapsamının, tarafların hak ve yükümlülüklerinin, ödeme dönemlerinin, sözleşme süresi ve sözleşmeyi sona erdiren hallerin ve ilgili diğer hususların belirtilmesi zorunludur.

 

 

 EMEKLİLİĞE HAK KAZANMADAN SİSTEMDEN AYRILMA

Vefat etmem halinde birikimlerim ne olacak?
Katılımcının vefat etmesi halinde, birikimleri ve varsa hak kazanılan devlet katkısı ve getirileri, 22/11/2001 tarihli ve 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu hükümleri saklı kalmak kaydıyla sözleşmede belirttiği lehdara / lehdarlara, lehdar tanımlanmamışsa kanuni mirasçılarına ödenir.

Vefat nedeniyle sistemden ayrılma durumunda, ertelenmiş giriş aidatı tahsil edilemez.

Emekliliğe hak kazanmadan sistemden ayrılabilir miyim?
Katılımcı bireysel emeklilik sisteminden istediği zaman ayrılabilir. Ancak bu durumda emekli olmanın getirdiği avantajlardan yararlanamayacaktır.

-10 yıldan az süreyle sistemde kalarak ayrılanlara yapılan ödemelerin ve hak edilen devlet katkısının içerdiği irat tutarı %15,

-10 yıl süreyle sistemde kalmakla birlikte emeklilik hakkı kazanmadan ayrılanlara yapılan ödemelerin ve hak edilen devlet katkısının içerdiği irat tutarı %10

-Emeklilik hakkı kazananlar ile bu sistemden vefat, maluliyet veya tasfiye gibi zorunlu nedenlerle ayrılanlara yapılan ödemelerin ve devlet katkısının içerdiği irat tutarı %5

oranında stopaj kesintisine tabidir.

BİRİKİMLİ HAYATTAN AKTARIM

Birikimli hayat sigortamı Bireysel Emeklilik Sistemi’ne aktarabilir miyim?
Birikimli hayat sigortalarından Bireysel Emeklilik Sistemi’ne aktarım işlemleri, Kanunun yürürlük tarihinden itibaren beş yıllık sürenin sonu olan 7 Ekim 2006 tarihinde sona ermiştir.

Aktarım sonrası katılımcı emeklilik hakkını nasıl kazanır?

Birikimli hayat sigortalarından bireysel emeklilik planlarına aktarım sonrasında katılımcının emekli olabilmesi için, bireysel emeklilik mevzuatında emekli olma ile ilgili koşullarını ( asgari on yıl sistemde bulunmuş ve 56 yaş tamamlanmış olması) sağlamış olsa dahi Bireysel Emeklilik Sistemi’nde en az üç yıl kalmış olması ve bu döneme ilişkin, dahil olduğu emeklilik planındaki asgari katkı payını ödemiş olması gerekir.

 

VAKIF VE SANDIKLARDAN AKTARIM

Şirketimiz, çalışanları için emekliliklerine yönelik olarak birikim yapmaktadır. Ancak bu birikimleri bireysel emeklilik sistemine aktarmak istemekteyiz. Bu konuda herhangi bir kolaylık sağlanacak mı?

4632 sayılı Kanunun Geçici 1. maddesi hükümleri kapsamında yetkili organlarınca karar alınması kaydıyla, üyelerine veya çalışanlarına emekliliğe yönelik taahhütte bulunan dernek, vakıf, sandık, tüzel kişiliği haiz meslek kuruluşu veya sair ticaret şirketleri nezdinde 16 Nisan 2012 tarihi itibarıyla mevcut bulunan emeklilik taahhüt planları kapsamındaki yurt içi ya da yurt dışındaki birikimlerin ve taahhütlere ilişkin tutarlar (plan esaslarına göre aktarım tarihine kadar mutad yapılan ödemeler nedeniyle oluşanlar dahil), 31.12.2017 tarihine kadar kısmen veya tamamen bireysel emeklilik sistemine aktarılabilir. Aktarıma ilişkin tutarlar, gelir vergisi, kurumlar vergisi, damga vergisi, banka ve sigorta muameleleri vergisinden gelir vergisinden müstesna tutulmuştur. Ayrıca bu şekilde bireysel emeklilik sistemine giren katılımcılardan giriş aidatı alınmayacak, aktarılan tutar üzerinden herhangi bir kesinti yapılmayacaktır.

Vakfımızın üyeleri için emekliliklerine yönelik olarak emekli sandığı bulunmaktadır. Üyelerimize emekli olduklarında alacakları tutara ilişkin olarak bazı taahhütlerimiz var. Mevcut birikimlerle satın alınmış bazı menkul ve gayrimenkuller bulunuyor. Bireysel emekliliğe geçiş koşullarımız nasıl olacak?

Bireysel emeklilik sistemine yapılacak aktarımlarda hizmet sunucusu, aktifinde bulunan varlıkları nakde dönüştürüp, aktarım tutarını emeklilik şirketine nakden ödeyecektir. 31.12.2017 tarihine kadar aktarımın gerçekleşmesi halinde, aktarımın yapılması amacıyla gerçekleştirilen taşınmaz ve iştirak hissesi satışından doğan kazancın, aktarılan kısma isabet eden tutarı kurumlar vergisinden müstesnadır. Aktarım kapsamında yapılan işlemler aktarılacak tutarla sınırlı olmak üzere her türlü harçtan, düzenlenen kağıtlar damga vergisinden, lehe alınan paralar banka ve sigorta muameleleri vergisinden müstesnadır. Ayrıca bu şekilde bireysel emeklilik sistemine giren katılımcılardan giriş aidatı alınmayacak, aktarılan tutar üzerinden herhangi bir kesinti yapılmayacaktır. Geleceğe yönelik taahhütlerle ilgili olarak aktüeryal hesaplamaların yapılması ve bireysel emeklilik sistemine yükümlülük değil fon olarak aktarım yapılması gerekmektedir.

Konu hakkındaki detaylı teknik bilgiye Dernek, Vakıf, Sandık ve Diğer Kuruluşlardan Bireysel Emeklilik Sistemine Aktarım Hakkında Yönetmelik’ten ulaşabilirsiniz.

Hangi dernek, vakıf, sandık ve kuruluşlar aktarım yapabilir?

Üyelerine veya çalışanlarına emekliliğe yönelik birikim veya taahhütte bulunan dernek, vakıf, sandık, tüzel kişiliği haiz meslek kuruluşu veya sair ticaret şirketleri aktarım yapabilir.

17.07.1964 tarihli ve 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun geçici 20 nci maddesi kapsamındaki kuruluşların çalışanları için kurdukları sandıkların, 31.05.2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun geçici 20 nci maddesine göre Sosyal Güvenlik Kurumuna devredilmesi zorunlu olan kısmı bireysel emeklilik sistemine aktarılamaz. Bununla beraber bu kısmın dışında kalan birikimler bireysel emeklilik sistemine aktarılabilir.

Aktif / Pasif üye kimdir?

Aktif üye: Emeklilik taahhüt planına göre henüz emekli olmamış veya emekliliğe yönelik kendisine herhangi bir ödeme yapılmamış üyeler veya çalışanlardır.

Pasif üye: Emeklilik taahhüt planına göre kendilerine maaş ve/veya gelir bağlanmış olan üyeler veya çalışanlar ile bunların hak sahipleridir.

Tanımlanmış fayda / Tanımlanmış katkı esası ne demektir?

Tanımlanmış fayda esası, emeklilik birikimi olarak ödenecek tutarların, alınan katkılarla ilişkili olmaksızın üyeler veya çalışanların maaşları ya da hizmet süresine bağlı olarak belirlenmesidir.

Tanımlanmış katkı esası, emeklilik birikimi olarak katılımcıya ödenecek tutarların, emeklilik taahhüt planı kapsamında alınan katkılar ile bunların getirilerine bağlı olarak belirlenmesidir.

Emeklilik taahhüt planı kapsamındaki birikimlerin ne kadarı aktarılabilecektir?

16.04.2012 tarihi itibari ile mevcut bulunan emeklilik taahhüt planları kapsamındaki birikimler ve taahhütlere ilişkin tutarlar, 31.12.2017 tarihine kadar kısmen veya tamamen bireysel emeklilik sistemine aktarılabilir. Kısmen aktarım durumunda emeklilik taahhüt planının aktüeryal dengesine ilişkin duyarlılık analizi gereklidir.

Aktarım tutarları üzerinden herhangi bir kesinti yapılacak mı?

Aktarım tutarı üzerinden herhangi bir kesinti yapılmayacak ve aktarımı yapılacak sözleşmelerden giriş aidatı alınmayacaktır.

Aktarımlar için son tarih nedir?

Kanunda tanımlanmış aktarım avantajları 31.12.2017 tarihinde sona erecektir.

Vakfımızın yetkili organları aktarım için karar almadı. Ben bireysel olarak, emeklilik taahhüt planı kapsamındaki tutarlarımı bireysel emeklilik sistemine aktarabilir miyim?

Emeklilik taahhüt planınız tanımlanmış katkı esasına göre yürütülüyorsa, vakfın yetkili organlarınca karar alınması şartı aranmayabilir.

Desteğe mi ihtiyacınız var?


Bize Yazın

Telefon

Dilerseniz sorularınız için bizi arayarak uzmanlarımıza danışabilirsiniz.

0532 434 8979  

İletişim Formu

Web sayfamız üzerindeki formu doldurarak bize sorularınızı iletebilirsiniz.

Bize yazın.  

Sosyal Medya

Sosyal Medya Kanallarından bize ulaşarak sorularınıza cevap bulabilirsiniz.

Facebook sayfamız